Algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen

Bureau Kind & Co is opgericht door Wendy Ruurda gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 75929031 Bureau Kind en Co richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en hun ouders.

 

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Bureau Kind & Co en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De algemene voorwaarden worden meegestuurd met het intakeformulier.

 

  1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten van de desbetreffende coachingssessie wel in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is uiteraard mogelijk.

 

  1. Tarieven

U vindt deze op de website www.bureaukindenco.nl onder het kopje ‘tarieven en tijden’. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen m.b.t. mogelijke vergoedingen. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

 

  1. Betalingsvoorwaarden

Na het intakegesprek ontvangt u een factuur voor het intakegesprek en de eerste 3 sessies. Deze dient betaald te zijn voor de eerste coachingssessie. De ouder(s) c.q. verzorger(s) van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling zelf over te maken naar de rekeninghouder van Bureau Kind & Co. Er kunnen geen coachingssessies plaatsvinden als de betaling nog niet is voldaan. Na elke drie sessies is er een gratis telefonisch evaluatiegesprek met de ouder(s) c.q. verzorger(s), hierin wordt door de coach aangegeven hoeveel sessies er nog nodig zijn. Voor deze coachingssessies wordt opnieuw een factuur gestuurd en dient er vooraf betaald te worden. Het eindgesprek zal gefactureerd worden op de factuur van de laatste sessies. Bij betalingsachterstand is Bureau Kind & Co gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouder(s) c.q. verzorger(s) van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

  1. Aansprakelijkheid

Bureau Kind & Co handelt naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Bureau Kind en Co heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Bureau Kind & Co is niet aansprakelijk voor directe, indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Bureau Kind & Co, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Kind & Co.  

 

  1. Begeleiding

Bureau Kind & Co is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/of haar schriftelijke toestemming voor geeft. Indien de andere gezaghebbende partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, kunnen er geen coachingssessies plaatsvinden.

 

  1. Vertrouwelijkheid en privacy

 

Bureau Kind & Co is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens of in het kader van de coachingssessies. De inhoud van de sessies blijft tussen het kind, de jongere en de coach tenzij het kind of de jongere er zelf voor kiest dit te delen met ouder(s) c.q. verzorger(s). Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) c.q. verzorger(s). De coach kan wel verslag doen aan ouder(s) c.q. verzorger(s) over de gebruikte coachingstechnieken/spellen en de daarmee eventuele vorderingen en/of aandachtspunten. Indien gewenst kan de coach ook tips voor thuis geven. Bureau Kind & Co zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van ouder(s) c.q. verzorger(s) en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

  1. Regels rond afspraken

De ouder(s) c.q. verzorger(s) dient ervoor te zorgen dat het kind of de jongere op het afgesproken tijdstip aanwezig is (er is geen wachtruimte binnen de praktijk) en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel, indien afgesproken, zelfstandig vertrekt. De ouder(s) c.q. verzorger(s) dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de coaching. Indien de coaching niet op tijd kan beginnen omdat het kind of de jongere niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de coaching voortduurt na het overeengekomen tijdstip, alsook blijft het volledige tarief verschuldigd.