Privacyverklaring Bureau Kind & Co

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Bureau Kind & Co, gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75929031
Zodra u mijn website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

 

Persoonsgegevens

 

  • Doel van verwerking

Bureau Kind & Co gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u Bureau Kind & Co uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan beschikt Bureau Kind & Co over meer persoonsgegevens dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

  • Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt.

Zonder uw toestemming deelt Bureau Kind & Co uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik word uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Ik respecteer uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen.